A Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendje

KÖZLEMÉNY
a Fülöpszállási Mesevár Óvoda
2021/2022 – es nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről

 

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ – a rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a

Fülöpszállási Mesevár Óvodába történő beiratkozás időpontja
a 2021/2022 – es nevelési évre:

2021. május 4. (kedd) 8.00 – 11.00 óra, és

2021. május 5. (szerda) 8.00 – 11.00 óra között. 

A beiratkozás helyszíne:

Fülöpszállási Mesevár Óvoda, 6085 Fülöpszállás, József A. u. 3.
Intézményvezető: Csepregi Lászlóné, telefon: 78/435-030

Elektronikus úton a fulopovi@gmail.com e-mail címen.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a gyermek TAJ kártyáját, továbbá

ha a gyermek érintett,

  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
  • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a Fülöpszálláson lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Felhívjuk a Szülők figyelmét a köznevelési törvény új, 2015. szeptember 1-től hatályos rendelkezésére, amely szerint: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2019. május 20 – ig) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A leírtak be nem tartása esetén szabálysértési eljárás is kezdeményezhető!

Az óvoda biztosítja az illetékes Szakértői Bizottság szakvéleményében foglaltak alapján és annak keretei között az integráltan (egészséges gyermekek között) nevelhető sajátos nevelési igényű illetve beilleszkedési-, tanulási-, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek nevelését, ellátását.

Az óvoda felvételi körzete:
(amelyre nézve az óvoda kötelező felvételt biztosító óvodának minősül)

Fülöpszállás község teljes (bel-, és külterületet magába foglaló)
közigazgatási területe.

Az óvoda nyitva tartása:

hétfőtől – péntekig : 7.00 – 17.00 óra között

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy önmagában a beiratkozás nem jelent óvodai felvételt, a gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről a Szülők írásban értesítést kapnak az óvodavezetőtől. Amennyiben az óvoda vezetője a felvételi kérelmet elutasítja, arról határozat formájában értesíti a Szülőt.  A Szülő vagy Szülők az elutasító határozat ellen jogorvoslati kérelemmel élhetnek. A kérelmet az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartó Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (6085 Fülöpszállás, Kossuth Lajos u. 2.) címezve az óvodavezetőnél illetve az önkormányzat Jegyzőjénél lehet benyújtani.  A képviselő-testület a kérelemről a benyújtást követő soron következő ülésén hoz döntést.

Kérjük az érintett Szülőket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az óvodába történő beiratkozással kapcsolatos részletes Közleményt, melyben tájékoztatást kapnak a beiratkozás módjáról, az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekről. A további kérdésekben Csepregi Lászlóné óvodavezetőt illetve Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyzőt keressék tájékoztatás végett.

                                                                  Fülöpszállás Községi Önkormányzat

 

1/2021.(IV.1.) Kt. számú Határozat A Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2021/2022. nevelési évére történő beiratkozás rendjéről

 

Hozzászólások

hozzászólás